Vaishnava
June 13, 2019

New Scan - "Alvars' Divya Vaibhavam" #by Thiruvayipati Raghavaiah# [Tirumala Tirupati Devasthanams - 2004]