Українська мова
November 30, 2019

ТЕМА 1 : «ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ» (частина 1)

“Ти лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть”

Фонетика -розділ мовознавства, який вивчає звук.

Графіка-розділ мовознавства, що вивчає знаки письма (букви).

Орфоепія-розділ мовознавства, що вивчає правильну вимову слів.

Орфографія-розділ мовознавства, що вивчає каліграфічне написання слів.

Алфавіт

Український алфавіт — сукупність літер (букв), прийнятих в українській писемності та розміщених у певному усталеному порядку.

Наголоси у словах

 

А

агронОмія

алфАвІт

Аркушик

асиметрІя

Б

багаторазОвий

безпринцИпний

бЕшкет

блАговіст

близькИй

болотИстий

борОдавка

босОніж

боЯзнь

бурштинОвий

бюлетЕнь

В

вАги (у множині)

вантажІвка

веснЯнИй

вИгода (користь)

вигОда (зручність)

видАння

визвОльний

вимОга

вИпадок

вирАзний

вИсіти

вИтрата

вишИваний

відвезтИ

відвестИ

вІдгомін

віднестИ

вІдомість (список)

відОмість (повідомлення, дані, популярність)

вІрші

віршовИй

вітчИм

Г

гальмО, гАльма

глядАч

горошИна

граблІ

гуртОжиток

Д

данИна

дАно

децимЕтр

дЕщиця

де-Юре

джерелО

дИвлячись

дичАвіти

діалОг

добовИй

добУток

довезтИ

довестИ

довІдник

дОгмат

донестИ

дОнька

дочкА

дрОва

Е

експЕрт

Є

єретИк

Ж

жалюзІ

З

завдАння

завезтИ

завестИ

зАвжди

завчасУ

зАгадка

заіржАвілий

заіржАвіти

закінчИти

зАкладка (у книзі)

зАкрутка

залишИти

замІжня

занестИ

зАпонка

заробІток

зАставка

зАстібка

застОпорити

звИсока

здАлека

зібрАння

зобразИти

зОзла

зрАння

зрУчний

зубОжіння

І

індУстрія

К

кАмбала

каталОг

квартАл

кИшка

кіломЕтр

кінчИти

кОлесо

кОлія

кОпчений (дієприкметник)

копчЕний (прикметник)

корИсний

кОсий

котрИй

крицЕвий

крОїти

кропивА

кулінАрія

кУрятина

Л

лАте

листопАд

літОпис

лЮстро

М

мАбУть

магістЕрський

мАркетинг

мерЕжа

металУргія

мілімЕтр

Н

навчАння

нанестИ

напІй

нАскрізний

нАчинка

ненАвидіти

ненАвисний

ненАвисть

нестИ

нІздря

новИй

О

обіцЯнка

обрАння

обрУч (іменник)

одинАдцять

одноразОвий

ознАка

Олень

оптОвий

осетЕр

отАман

Оцет

П

павИч

партЕр

пЕкарський

перевезтИ

перевестИ

перЕкис

перелЯк

перенестИ

перЕпад

перЕпис

піалА

пІдданий (дієприкметник)

піддАний (іменник, істота)

пІдлітковий

пізнАння

пітнИй

піцЕрія

пОдруга

пОзначка

пОмилка

помІщик

помОвчати

понЯття

порядкОвий

посерЕдині

привезтИ

привестИ

прИморозок

принестИ

прИчіп

прОділ

промІжок

псевдонІм

Р

рАзом

рЕмінь (пояс)

рЕшето

рИнковий

рівнИна

роздрібнИй

рОзпірка

рукОпис

руслО

С

сантимЕтр

свЕрдло

серЕдина

сЕча

симетрІя

сільськогосподАрський

сімдесЯт

слИна

соломИнка

стАтуя

стовідсОтковий

стрибАти

Т

текстовИй

течіЯ

тИгровий

тисОвий

тім’янИй

травестІя

тризУб

тУлуб

У

украЇнський

уподОбання

урочИстий

усерЕдині

Ф

фартУх

фаховИй

фенОмен

фОльга

фОрзац

Х

хАос (у міфології: стихія)

хаОс (безлад)

Ц

цАрина

цемЕнт

цЕнтнер

ціннИк

Ч

чарівнИй

черговИй

читАння

чорнОзем

чорнОслив

чотирнАдцять

Ш

шляхопровІд

шовкОвий

шофЕр

Щ

щЕлепа

щИпці

щодобовИй

Я

ярмаркОвий

Букви

 • Українська абетка має 33 літери.

Звуки

 • Українська мова налічує 38 звуків :

16 голосних ( а, о, у, е, и, і) та 32 приголосних :

 • види приголосних :
 1. глухі-дзвінкі;
 2. сонорні (м, н, л, р, й);
 3. шиплячі (ж, ш, ч, дж, ждж);
 4. губні (б, п, в, м, ф);
 5. задньоязикові (г, к, х);
 6. проривні (ґ);

 • ї та щ завжди дають 2 звуки;
 • дж, дз, ждж дають 1 звук, якщо дві букви у корені, 2 звуки, якщо – ні;
 • тверді, м’які, пом’якшені;
 • я, ю, є дають 1 звук :
 1. коли стоять після приголосних;
 • я, ю, є дають 2 звуки :
 1. на початку слова;
 2. коли стоять після голосних;
 3. після апострофа та м’якого знаку;