Українська мова
November 30, 2019

ТЕМА 1 : «ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ» (частина 2)

Уподібнення приголосних звуків

Існують чотири типи уподібнення приголосних звуків. Розберемо кожен із них.

 1. За м’якістю

Під час уподібнення наступний звук впливає на попередній. Наприклад, у випадку уподібнення за м’якістю наступний м’який приголосний випливає на твердий:

 • [п’іс′н′а]
 • [рад′іс′т′]
 • [с′в’ато]

Уподібнення за м’якістю стосується звуків д, з, с, ц, л, н (Де ти з’їси ці лини?). Якщо вони стоять перед наступним м’яким або пом’якшеним, теж стають м’якими.

2. За дзвінкістю

Однією із особливостей правильної української вимови є одзвінчення глухих приголосних. Це помітно у таких словах:

 • Футбол [фудбол]
 • Анекдот [ане(и)ґдот]
 • Лічба [ліджба]
 • Вокзал [воґзал]
 • Отже [одже]

3. За глухістю

На відміну від російської мови, в українській дзвінкі приголосні в кінці слів не оглушуються. Вмовляємо їх дзвінко:

 • Сторож [сторож]
 • Дуб [дуб]

Оглушення в українській мові відбувається тільки у 5 словах (та в похідних від них):

 • Вогко [вохко]
 • Легко [лехко]
 • Кігті [к’іхт′і]
 • Нігті [н′іхт′і]
 • Дьогтю [д′охт′у]

Крім того, може інколи оглушуватися префікс з- перед глухими приголосними:

 • Зсипати [с:ипати]

4. За місцем і способом творення

Це, напевно, найскладніший випадок уподібнення. Його можна просто вивчити:

-ться [ц′:а] сміється [см’ійец′:а]

-шся [с′:а] хвилюєшся [хвил′уйеис′:а]

-сш- [ш:] винісши [вин′іш:и]

-тч- [ч:] отчий [оч:ий]

-жці [з′ц′і] книжці [книз′ц′і]

-тці [ц′:і] тітці [т′іц′:і]

-чці [ц′і] сестричці [сеистриц′:і]

-зж- [ж:] зжати [ж:ати]

Чергування у-в, і-й

У вживаємо для того, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови:

 1. Між приголосними: наш учитель, десь у хлібах кричав перепел;
 2. На початку речення перед приголосним: У присмерку літають ластівки так низько (Д. Павличко);
 3. Незалежно від закінчення попереднього слова перед наступним в, ф, а також перед сполученнями літер льв, св, тв, хв і под.: сидимо у вагоні;
 4. Після паузи, що на письмі позначена комою, крапкою з комою, двокрапкою, тире, дужкою й крапками, перед приголосним:

Стоїть на видноколі мати – у неї вчись (Б. Олійник).

В уживаємо для того, щоб уникнути збігу голосних:

 1. Між голосними: У нього в очах засвітилася відрада (Панас Мирний);
 2. На початку речення перед голосним: В очах його жила надія;
 3. Після голосного перед більшістю приголосних (крім в, ф, льв, св, хв і под.):

Пішла в садок вишневий (Т. Шевченко).

У – В не чергуються:

У словах, що вживаються тільки з в або тільки з у:

 • Вдача, вклад, вправа, вступ (удача, уклад, управа, уступ – з іншим значенням);
 • Взаємини, влада, власний, властивість, вплив і т. ін.;
 • Увага, ударник, узбережжя, указ, умова, усталення, установа, уява, а також у похідних утвореннях:
 • Вступний, владар, уважність та ін.;
 • У власних іменах і в словах іншомовного походження: Вдовенко, Врубель, Владислав, Угорщина, Удовиченко, увертюра, утопія та ін.

Сполучник "і" та початковий ненаголошений і в ряді випадків чергуються з "й" у тих же позиціях, що й у — в.

“І” вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важкого для вимови:

 • Після приголосного або паузи, що на письмі позначається крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, крапками, дужками, перед словами з початковим приголосним звуком:

Нема вже тієї хатини. І я в сивині, як у сні (Д. Павличко);

 • На початку речення:

І долом геть собі село понад водою простяглось (Т. Шевченко);

“Й” уживається, щоб уникнути збігу голосних:

 • Між голосними:

У садку співали Ольга й Андрій;

 • Після голосного перед приголосним:

Навчає баєчка великого й малого (Л. Глібов)

Чергування і – й не відбувається:

 • При зіставленні понять: дні і ночі, батьки і діти;
 • Перед словом, що починається на й, є, і, ю, я:

Ольга і Йосип – друзі;

 • Після паузи:

Щось такеє бачить око, і серце жде чогось (Т. Шевченко)

Літери {е} {и} в коренях слів

Сполучення йо, ьо

Для позначення звукосполучення [йо] пишеться «йо»

Для позначення мякостi попереднього приголосного пишеться «ьо»

 • На початку слова: його, йод.
 • Пiсля приголосного (найчастiше на початку складу): серйозний, курйоз.
 • Пiсля голосного: район, майор.
 • В усiх iнших випадках: шiстьох, льох.