October 30, 2020

‘Znaczna ilość’ narkotyków w liczbach

W zakresie typu kwalifikowanego posiadania narkotyków tj. posiadania znacznej ilości środków odurzających lub psychotropowych – art. 62 ust. 2 ww. ustawy – zasadnym jest wskazanie na wykładnię sądową nieostrego zwrotu „znaczna ilość”. Przedmiotowo ma istotne znaczenie z uwagi na zagrożenie karą pozbawienia wolności, które w przypadku czyn zabronionego z art. 62 ust. 1 ww. ustawy wynosi do lat 3, a w przypadku czynu zabronionego z art. 62 ust. 2 ww. ustawy wynosi od roku do lat 10.


Znaczna ilość narkotyków

Dokonując analizy orzecznictwa sądowego należy dokonać podziału na trzy linie orzecznictwa prezentowane przez sądy. Jednocześnie należy wskazać, iż przedstawiona poniżej pierwsza linia orzecznictwa jest najpowszechniejsza.

Kilkadziesiąt odurzonych osób

Według pierwszej z linii orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013) czy wystarcza do jednorazowego odurzenia co najmniej kilkudziesięciu osób (postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 23 września 2009 r. I KZP 10/2009, wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 10 czerwca 2008 r. II KK 30/2008, postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 1 lutego 2007 r. III KK 257/2006).

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie określając zwrot „kilkudziesięciu osób” wskazał - w przypadku przyjęcia, że tzw. działkę stanowi 1 gram marihuany oznaczać to będzie, że przedmiotem wykonawczym było 19 działek, a taka ilość nie może być uznana za mogącą zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych, to jest za „znaczną” w rozumieniu art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ilość hurtowa to „znaczna ilość”

Natomiast jednocześnie konsekwentnie prezentowane jest również drugie stanowisko w orzecznictwie sądowym - znaczna ilość to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się kilkudziesięciu tysięcy osób. Chodzić powinno o ilości hurtowe, ponadprzeciętne w zwykłym obrocie środkami odurzającymi. Tylko wtedy to kwalifikujące pojęcie ma sens prawno karny (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2013 r. II AKa 47/2013). Jednocześnie również Sąd Apelacyjny w Krakowie w jednym z orzeczeń wyjaśnia swoje stanowisko w zakresie określania „znaczna ilość”- Sąd Apelacyjny nie akceptuje poglądu oskarżyciela publicznego (wyrażanego też w orzecznictwie Sądu Najwyższego i niektórych sądów apelacyjnych), że znaczna ilość narkotyku to taka, która może zaspokoić potrzeby kilkudziesięciu uzależnionych.