فال دیوان حافظ شیرازی
@hafez
دیوان حافظ که مشتمل بر حدود ۵۰۰ غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی است.
0 Followers
20 posts