October 26, 2015

Чужими руками: сломаный сценарий Лондона - от Катыни 2.0 к Консервам 2.0 и СССР 2.0?

Любопытные события происходят не только в Европе Западной.
Интересные события происходят и в других частях Европы.
Например выборы состоялись в Болгарии, в Румынии, то есть на южном фланге Европы.
А до этого выборы были в Украине. И случилась "флюктуация" - избрали Януковича.
А перед реализацией плана "Консервы 2.0", который должен был привести к реализации сценария СССР 2.0 и сделать Путина лидером всей Европы от Лиссабона до Токио и от Гонконга и Пекина до Харбина и Норильска, Тегерана и Константинополя нельзя было упустить и еще одного важного игрока в Европе.
Польшу. И для этого был устроен катынский теракт. И последние итоги выборов показывают - поляки выбрали бы тогда именно Качинских.
Сейчас в свете всех имеющихся данных ясно, кому он мог быть выгоден.
Таким образом можно обозначить такую версию что нити Катыни 2.0 ведут не только в Москву, но и в Лондон.

Уж слишком почерк похожий. И он проявляется с каждым днем нашей работы все отчетливее!
(Автор графики -

evan_gcrm)
***
Ciekawe imprezy odbywają się nie tylko w Europie Zachodniej.
Ciekawe wydarzenia zdarzają się i w innych częściach Europy.
Na przykład wybory odbyły się w Bułgarii, w Rumunii, czyli na południowej flance Europy.
A do tego wybory były na Ukrainie. I zaczęła się "grynderstwo" - wybrali Janukowycza.
A przed realizacją planu "Konserwy 2.0", który miał doprowadzić do realizacji scenariusza ZSRR 2.0 i zrobić Putina liderem całej Europy od Lizbony do Tokio i Hongkongu i Pekinu do Harbin i Norylska, Teheranu i Konstantynopola, nie można było pominąć jeszcze jednego ważnego gracza w Europie.
Polski. I dla tego został umieszczony katyńskiego zamach. I ostatnie wyniki wyborów pokazują - polacy wybrali to właśnie Качинских.
Teraz, w świetle wszystkich dostępnych danych jest jasne, kto mógł być korzystny.
W ten sposób można zaznaczyć taką wersję że nici Katyniu 2.0 prowadzą nie tylko do Moskwy, ale i w Londynie.
Zbyt podobny charakter pisma. I przejawia się on z każdym dniem naszej pracy coraz wyraźniej!
***
Curious events are occurring in Western Europe.
Interesting events occur and in other parts of Europe.
For example, elections were held in Bulgaria, in Romania, i.e. on the southern flank of Europe.
And before that there were elections in Ukraine. And, there was a "fluctuation" - elected Yanukovych.
And before the implementation of the plan "Preserves 2.0", which was supposed to lead to the scenario of the USSR 2.0 and to make Putin the leader of all of Europe from Lisbon to Tokyo and from Hong Kong and Beijing to Harbin and Norilsk, Tehran and Constantinople was impossible to miss and another important player in Europe.
Poland. And this was arranged Katyn attack. And recent election results show that the poles would choose then Kaczynski.
Now in the light of all available evidence, it is clear to whom he could benefit.
Thus it is possible to define a version of that thread Katyn 2.0 are not only in Moscow but also in London.
Too much like handwriting. And it is manifested every day of our work more clearly!