Hasadgo'y qaynona (Hikoya)

Фазилат она яккаю ягона углини танлаб танлаб узи хохлаган гузал кизга уйлантирди,обрули хонадонинг кизини келин килишидан максади битта эди,гуё келининг ортидан тогорадаги ноз нематлар киммат бахо матою уйининг ичини тулдирган чет эл мебеллари ва кушниларнинг олдида кекайиб юриб куда тараф углига мошина хадя килиши бора-бора яхши ишга жойлаштиришини режалар килган эди,хамма уйлаган ниятига етди килинган сарпалар тогоралар мебеллар .... аммо келининг отаси куёвига ёрдам бермади хаммасига уз мехнати билан еришсин диди.Туйдан сунг Фазилат онани фигони фаллака чикарди ,келини Шахлони хар курганида асаблари бузилиб худди душманини кургандай ичидан узига узи гапириб: текин тамок сени нимагаям келин килдима диб тутакиб кетардиТуйдан сунг Шахло янаям гузаллашиб кетди,Шахло ва Нодир бир бирига мехр бериб чиройли эр хотин булишди буни кузатиб юрган Фазилат онанинг энсаси котарди.Бир икки марта келинини ишларидан айб топиб иш килишни билмайди овкатлари бемаза ота онаси нимани ургатган хайронман ха углима сенга кимлар теймасди шунча кизни ичида шуни танладинг диб Шахлони ёмонлади,угли онасига караб:онажон Шахлони мен шу пайтгача камчиликларини курмадим овкатлари мазали ишлари тоза уйни озода саклайди курганларга куксига кулини куйиб салом алигини килса сизни хожатингизни чикариб совук сувга кулингизни урдирмаса нега ёмон куриб колдингиз она диб савол берди Нодир? Углидан бундай гапларни кутмаган Фазилат она Нодирга тикилгунча караб колди,ва хандон отиб кулди вой болажоним тушмагурей хазиллашдим билсанг сендан хам келинимни мен яхши кураман тилла мени келиним диб кулди болам шунчаки бир жигинга тегай дидимда, хонамга кирай болам бир мизгиволай диб хонасига кириб кетган Фазилат она хонадаги ойнасига жахл билан Кулига илинган буюмни отди тишлари тишига камашиб чукур нафас олди,ялмогиз углимни узинга каратиб олдингми бир ой булмай? аввалари мени фикримни макулларди энди мен билан баб баравар гаплашаяптими?сенга бериб куядиган углим юк изингни куритаман сени хали шошмай тур диб урнига утирди. Миясига келган Фикрдан кувониб кетди Сени махаллага хамма хаммага кип кизил тентак килиб курсатаман натижада сени углимнинг узи уйдан хайдаб юборади диб ховури босилди анча. Кечга якин хонасидан чиккан Фазилат она ховлисига назар ташлади негадур Нодир юк,бу унга кул келди .Шахло эса ишларини килиб юрарди, Келинжон келинг ёнимга озгина гаплашиб утирайлик диб олдига чакирди. Хуп булади ойижон диб шахло ширингина табассум килиб иссикина чой дамлаб келди Ойижон новотчой килиб берайми диб Фазилат онага каради,Фазилат онанинг юзларида маюсликни курган Шахло гапини ичига ютмай ойижон нега хомушсиз кайфиятингиз юк диди,Фазилат она шу саволни кутиб утиргандай кузларини катта очиб гапга тушди, туйингиздан олдин бир куни Ховлимизда кечаси бошсиз каддини тик тутиб юрган конга беланган Хурозни кургандим... каддини тик тутиб сиз келин булиб тушган хонангизнинг ойнасидан ичкарига караб турганини ярим кечаси куриб калимамни кайтариб хонамга кириб кетгандим,бошка курмадим шундан сунг. Бугун хам пешинда Хонангизни эшиги олдида бошсиз хурозни курдим яна уша уша конлари чик чиклаб окиб турганди диб Шахлога гапириб берди. Шахло табиатан бегубор ва куркинчли жойлар хикояларни асло эшитмас ва бормас киз эди,кайнонасиниг бу гаплари устидан муздек сув куйиб юборгандай булди,ойижон мен куркаман бундай нарсалардан энди нима киламан?у яна келсая мени юрагим ёрилиб улиб коламан ойижон диб кузига ёш олиб шахло хонаси тарафга каради. Бу гаплар Фазилат онанинг жонига оро кирди ичида узига узи "хаа курк келинжон хали сенга бундан беш баттарларини бошинга солиб Жинни булиб колди келиним мен жиннини келин килмайман диб уйдан хайдатирмасам Фазилат эмас исмим "диб мийигида кулиб куйди.Соат 9 га якин кечаси Нодир онасига телефон килиб бугун сал кечрок боришини Дустининг туйида эканлигини ва онасига Шахлони ёнингизга чакиринг она у куркади кечаси диб тайинлади. Хавотир олма болам биз гаплашиб утирамиз диб гушакни куйди,Шахло кизим диб Шахлони олдига чакирди,Кизим Нодир ярим соатларла кайтар экан хонангизда утиринг ховлига чикманг мени кон босимим ошганга ухшайди

ухлайман диб Шахлони хонасига киргизиб юборди. Пайтдан фойдаланган Фазилат она Ер туласига пешинда олиб яшириб куйган Хурозини олиб чикди,Келининиг уй чироги ёник турарди ошхонадан уткир пичокни олдида Келинини остонасига бориб хурозни бугзидан тортиб юбордию Хали жони узулмаган Хурозни типирчилатиб Келининг хонасига учириб киргазиб юборди. Эшикни устидан кулфлаб ,Оёгини кулига олиб ошхонага чопди.Пичокни кириб жойига куймасидан Шахлонинг хонасидан бакирик овоз эшитилди чий чийлаб Бакириб ёрдам беринлар диб тинмай Бакириб эшигини гусурлатиб урарди. Ошхонани эшиги олдида кулгусини тухтата олмай Фазилат она хохолаб кулиб баттар бул диб яна куларди. Сени хайдатсам улгим яна олдингидай мени измимда булади диб узига узи катий гапирди,Тусатдан бакирик овози тухтаб колди вой улмасам юраги ёрилиб улиб колдимикан а ? нега жимиб колди ер ютгур диб Шахлонинг хонаси тарафга бориб деразадан муралади Шахло ерда эшик олдида хушсиз ётарди. Жони узулай узулай диб гиламда хуроз бир бир типирчилаб куярди,тезда эшикни очиб хонага кириб шахлони бурнига бармокларини обориб тирик экан хушидан кетипти диб улиб колган хурозни олдию ураб чилмаб махалланинг нариги бетидаги анхорга окизиб келди,уйга кайтиб Шахлони хонасидаги конларни артиб аввалгидай килиб гуё хич нарса булмагандай Шахлонинг назарида руё кургандай килиб Шахлони кулларидан судараб жойига ёткизиб хонасини чирогини учириб чикиб кетди. Сурида утириб углини келишини кутди 12 га якин Нодир кириб келди,дарвозани очиб вой болажоним сен гушакни куйишинг билан Шахлони чакирмокчи булсам ухлаб колган экан уйготмадим болам куни билан тинмайди шурлик диб узини рахимдил она курсатган Фазилат она яна кайтиб сурига утирди. Нодир бир бир хонасига караб тушунмагандай онасига караб,она ростдан хам Шахло хонасидами?Мен уни яхши биламан икки тонна иш килса хам ухламайди улса хам битта узи, коронгудан жуда куркади кизик куркмас ботир булиб колдими диб кулган Нодирнинг гапи тугамай Ичкаридан Ёрдам беринг Нодир ака ойижон у шу ерда хозир мени чукиб олади диб Бакирган Шахлонинг овози эшитилди. Кулидаги чойи тугамаган пиёлини отиб юборган Нодир бир сакраб суридан ошиб тушиб яланг оёк хонага чопди. Кетидан Фазилат она ана бошланди диб етиб олди. Чирокни ёкган Нодир Спалнийни устида юзларини ёпиб тинмай ёрдам сураб бакираётган Шахлони юзини очди ,ранги окариб кузларини корачиги кенгайиб кетган Шахло Нодирнинг кулларидан кучоклаб олдию эшик тарафни курсатиб бошсиз хуроз бор уйимизда. Сизни кутиб утиргандим эшикдан отилиб учиб хамма ёкнт кон килиб ташлади каранг диб гиламларга каради? Булиши мумкун эмас хонамда эди мен тарафга юриб келаётганини курдим диб, тили тутилиб атрофга караб узини куярга жой топа олмай ховликиб гапирди, Узингни кулга ол Шахло хеч кандай хуроз юк ёмон туш курганга ухшайсан мана кара хамма нарса жойида хуроз юк диб тинчлантирди,урнидан туриб эрининг гапларига ишонмай ётогидан тушиб атрофга караб сунг кайнонасига каради,Ойижон сиз хам курдингизку тугрими? углингизга курганингизни айтинг диб кайнонасига нажот билан каради. Фазилат она бир огиз гап хам гапирмай хонадан чикиб кетаётиб ортига бир уригилиб эртага хал киламиз ухланглар диди. Тонгача пухта режалар тузган Фазилат она,эрта тонгда углини ишга кузатаётган Шахлони деразасидан анча вакт караб уни обдон кузатди. Угли кетиши билан Фазилат она хам каёкадур отланди ва ётган урнини худди ухлаётгандай килиб куйдида хонасини эшигини ёпиб Шахлога билдирмай чикиб кетди. нонуштага уйготмокчи булиб кирган Шахло кайнонасини хали хам ухлаяпти эканлар безовта килмай диб эшикни ёпиб чикиб кетди. Шу орада Фазилат она кучадаги лули билан келишиб,лули хамма ишни пишитса мамайгина пул вада килди соат 12 ларга боришини айтиб уйини манзилини бердида ,тугри Эски бир каровсиз булиб кетган кабристонинг дупайган кабрлари анча чукиб колган маконга кириб борди. Кабристонда негадур туман тушкан увуллаган довушлар одамни баданини жимирлатиб юборарди. Гурковхам одамлар куримасди ён атрофда,Факатгина Фазилат она билан жонсиз танасини тарк этган рухлар бор эди.У ёк бу ёкка караб култигига беркитиб кистириб олиб келган кичкина кетмончасини чикариб Ер билан текис

ланиб чуккан кабрни ковлай бошлади, уни хасадгуйлиги батамон баткокликга тортиб бораётгани Фазилат она билмас узини килаётган ишларини макуллаб, киз камми дунёда яна уйлантираман углимни лекин сени келин килмайман диб тунгиллаб кабрни ковлаб саргайиб кетган одамнинг калласини ковлаб олди . Сени яна жойинга кумиб куяман сен улиб кетган бир уликмурда булсанг сенга бош нимага керак? кабрингни кара чукиб тупрокка ботиб ётибсан сенга ёруг оламни курсатиб келинимни боплаб куркитиб яна кайтариб олиб келаман хупми диб тиржайиб турган каллани бошини силабгина латтага ураб пакетга солдида Магрурланиб Кабристондан чикиб кетди.Уйига боргач эшик очик ичкарида келини билан кимдур гаплашиб утиришарди, муралабгина кирган Фазилат она ховлида лулини курди,яшшамагур вохли келиб олиптида пул есин сен лулини диб ичкарига кирди,Келин сурида кулини лулига бериб фол очириб утирарди билдирмайгина Фазилат она Келинини хонасига кириб олдида спалнинисига одам шаклда ёстикларни куйиб ясаб бош томонига кабрдаги олган каллани куйиб чикиб кетди. Ва хич нарса булмагандай ташкарига чикиб салом алик килиб сурига утириб лулига кузини кисиб куйди. Лули шахлога караб :хар тунда кечаси ётогинда эринг эмас шу ховлида аввал улиб кетган одамларнинг рухи ётади,эрингни ичига жинлар кириб олган .Ишонмасанг хозир хам хонангда ётипти улардан бири, мени кузларимга куринаяпти сени икки кундан кейин уйингни бурчакларидан жинга ухшаган махлуклар чикиб пичоклаб улдириб кетишади индинга ёстигингни тагига пичок куйиб ёт жинлар келганда пичок билан хамла киласан ана ушанда сени улар тинч куйади диб Шахлони куркитиб куйди. Сизга ишонмайман диб урнидан туриб Куркув аралаш хонаси томонга шахдам кадам ташлаб кузидаги ёшларни артиб кириб кетган Шахло ярим соатлар хам утикки хонасидан чикмади. Лулига бекитибгина пул бериб кетгизиб юборган Фазилат она Кизикиб келининг хонасига бордида эшигини такиллатди,хеч ким жавоб бермади Кизим?кирсам майлими диб эшикни очиб ичкарига кирди Нимагадур Шахло куримасди . Фазилат она хайрон булди ахир боягина кириб кетган эдику диб ён атрофга караб излади,шу пайт узига узи бидирлаб гапираётган шахлони овозини эшитди. Бу овоз Шкафни ичидан келди вой улмасам бу тентак шкафни ичида нима килаяпти диб кулок солди "мен уламан мени улдиришади хонамда рухлар махлуклар бор" диб 100 марталаб такрор такрор кайтарарди. Огзини бекитиб кулдида спалнини устидаги каллани олиб чикиб кетди. Кечга якин Нодир кириб келди Фазилат она Ховлида хархаша килиб баланд овозда углига юзланди. Хотинингни уйдагиларига айт олиб кетсин жинни булиб колган у хонасидан чикгани юк кирсам шкафни ичига бекиниб олиб мени улдиради жинлар бор уламан диб утириб олган,хизматимни килмаяпти йўлдан кочинг куёв.. колади факат курамиз кетамиз диб тушунтирган Шахлонинг отасига Нодир юлни бушатди. Сурида утирган Фазилат она юзини тескари килиб салом алик хам килгиси келмай,ана жинни кизингниз хонасида олиб чикиб кетаверинглар диб энсасини котриди. Нодир мен узим олиб чикаман уни шу ерда кутиб утиринглар узига келиб колгандур Шахло диб ичкарига кириб кетди,ха хотин кулига айланмай ул шунчалик хам хотин керакми сенга диб Фазилат она жовраб колди оркасидан! Кудасининг бунчалик разил инсонлигини билмаган кудалар хангу манг булишди. 15 дакикалар утиб эшик очилди..... Уст боши конга беланган Шахло, хонасидан кулларида кони чикиллаб томиб турган холатда пичокни ушлаб чикди. Кулларини кийимига артиб ичкарига караб куллари билан имо килиб ,Мен Уни улдирдим ойижон махлукни улдирдим ,хар Тунда Углингизни ичига кириб оладиган жин борку?Лули айтган эдикуу уша Махлукни улдириб чаваклаб ташладим энди ундан кутилдим мени кайтиб куркитиб олдимда ётмайди диб жиддий эшик олдида Фазилат онага караб гапирди. Энди узингиз уйлаб куринг Фазилат онанинг ичдан нималар утганини....Шахлони камокка олишди ва сунг телба диб Жиннихонага ёткизишди. Фазилат она 10 кун ичида Углининг улимида узини айиблаб букчайиб сочлари оппок кордек окариб юзларига чизик тушиб кампирга айланди,хонасига букчайиб кирган Фазилат онанинг рупарасида Бошсиз одамнинг скелити кад бойлаб турарди. Мени бошимни жойига куй Кани бошим диб, Кабристондан бошини

ковлаб жойига куймаган Фазилат онанинг олдига уша танасидан айириб олган калланинг колган говдаси шакиллаб Фазилат онанинг олдига так таклаб якинлашиб келарди. Буни кутара олмаган Фазилат онанинг жони шу ерда узулди...


ТАМОМ