ഒരു ഡോക്ടർക്ക് രോഗനിർണയത്തിനായി ശരീരത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന, മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് സാങ്കേതികവിദ്യകളെ കുറിച്ച് തിരൂരിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണം. സങ്കീർണമായ എഞ്ചിനീയറിങ് വശമല്ല, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ ആണ് പ്രതിപാദ്യം.

Vaisakhan Thampi

2018

ഒരു ഡോക്ടർക്ക് രോഗനിർണയത്തിനായി ശരീരത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന, മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് സാങ്കേതികവിദ്യകളെ കുറിച്ച് തിരൂരിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണം. സങ്കീർണമായ എഞ്ചിനീയറിങ് വശമല്ല, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ ആണ് പ്രതിപാദ്യം.

https://youtu.be/Bw6Zr5HmL0o