മരുന്ന് മാഫിയ

July 28 ·

ഹോമിയോപ്പതി: അനുഭവങ്ങൾ, പാളിച്ചകൾ.

July 27 ·

മാസ്കുകൾ, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ

July 24 ·

സ്വന്തമായി കംപ്യൂട്ടർ 'നിർമ്മിച്ച' ബാലനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പത്രവാർത്ത കണ്ടിരുന്നു.

July 20 ·

നമ്മളെല്ലാം പല കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാറുണ്ട്.

June 28 at 9:39 AM ·

നാട്ടിൻപുറം വിട്ട് സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ വന്ന ശേഷമാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലുള്ള ആളുകളുമായി ഇടപെടാൻ അവസരം വന്നത്.

June 4 at 6:44 PM ·

വലിയ ഭീകരവാദവാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ,

May 25 at 9:42 AM ·

'കഴുതേ...' എന്ന് വിളി.

May 24 at 8:27 PM ·

അത്ഭുതങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം

May 22 at 9:36 AM ·

വലിയ ഏകോപനത്തോടെ നടത്തേണ്ട ഒരു പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

May 6 at 9:32 AM ·