تعبیرخواب اینترنتی با پاسخگویی
@taabir
برای دریافت تعبیر خواب آنلاین خود در قسمت نظرات خوابی که دیده ای را با ذکر مشخصات دقیق درج کنید.
161 posts

تعبیر خواب الکل خوردن چیست؟

اعتیاد به الکل در خواب شما ممکن است به نگرانی‌ هایی که شما درباره عادات نوشیدن خود و یا دیگران دارید، نسبت داده شود. همچنین می توان گفت که در زندگی شما چیزی وجود دارد که شما احساس می‌کنید از کنترل تان خارج شده است.

تعبیر خواب استرس به چه معناست؟

داشتن استرس شدید در خواب بیشتر از وقایعی که در بیداری رخ داده‌اند نشئت می‌گیرد. ناراحتی‌ها، نگرانی‌ها و حوادث ناگواری که ممکن است در زندگی هر نفر رخ دهد بیشتر خود را به صورت حالت پریشانی در رؤیا نشان می‌دهد.

دیدن قبرستان در خواب تعبیرش چیست؟

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قبرستان، ارتباط و مصاحبت با افراد جاهلی می‌باشد که دین و دنیای آن‌ها در فساد و تباهی است.

تعبیرخواب دیدن ژاکت

برای فهمیدن تعبیر ژاکت در خواب بهتر است تعابیر لباس و جامعه را مرور کنیم:

دیدن زخم در خواب چه تعبیری دارد؟

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا، زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و تاثیر حاص از ضربه‌های روحیه گذشته است.

تعبیر خواب سوراخ چیست؟

سوراخ مجهول است. هيچکس نمي تواند درون سوراخ را ببيند هر چند از وجود سوراخ مطلع باشد...

دیدن اشک در خواب تعبیرش چیست؟

همانطور که گریستن در خواب تعابیر خاص خود را دارد در صورت جاری شدن اشک نیز میتوان تعبیر خواب خود را داشته باشید.

دیدن عقاب در خواب چه تعبیری دارد؟

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد.

تعبیرخواب دیدن چکه کردن

اگر در خواب ببینید که شیر آب چکه می کند مال شما تلف می شود و گویای این است که کسی مال شما را ذره ذره از بین می برد و این اتلاف به قدری ناچیز است که محسوس نیست اگر در خواب ببینید که سقف چکه می کند غمی برای شما می رسد.

تعبیر خواب جنین به چه معناست؟

جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در خواب می بینند یا اصلا نمی بینند.