تعبیر خواب جواهرات به چه معناست؟

دیدن جواهرات در خواب به چه معناست؟

همانطور که می‌دانید جواهرات به خاطر قیمت بالا، ارزش زیبایی شناسی آن و حالت خوبی که دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اگر در خواب خود جواهر را مشاهده کردید، این موضوع نشان دهنده تصویر شخصی از زندگی و نیز ارزشی است که برای خود قائل هستید. این مورد نشان دهنده سلیقه شما و چیزهایی است که در زندگی با اعتماد به نفس کامل به دست آورده اید.

دیدن طلا و جواهر در خواب دانش شما در مورد مسائل مهم زندگی را آشکار می‌سازد. به احتمال زیاد پیشرفت‌های قابل توجهی در زندگی حرفه‌ای و شغلی خود خواهید داشت.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب خر

اگر انواع و آیتم‌های مختلفی از جواهرات را در رویای خود مشاهده کردید، به احتمال زیاد شاهد پیشرفت‌هایی در زندگی شخصی خود خواهید بود.


جنبه روانشناسی/ احساسی:

یک واقعیت غیر قابل انکار وجود دارد و آن هم این است که دیدن جواهرات و طلا در خواب نماد و سمبلی از زندگی واقعی است.

اگر در خواب خود جواهر و طلا را مشاهده کرده اید به این معنی است که روابط خود را ارزشمند می‌دانید و دوست دارید با دیگران ارتباط خوب و سازنده ای داشته باشید. این موضوع همچنین نشان دهنده ارزشی است که شما برای کیفیت و دانشی که در اختیار دارید قائل هستید.

از لحاظ احساسی، جواهر و طلا در خواب نشان دهنده احساس شخصی شما در مورد وضعیت و حالت زندگی است.

اگر در خواب خود جواهرو طلا را دیده اید، نشان دهنده مواردی در زندگی است که شما به آن اهمیت می‌دهید. همچنین این موضوع بدین معناست که شما روح غنی دارید.

اگر در خواب خود جواهر یا طلایی را هدیه می‌گیرید، این بدین معناست که شما نیاز دارید ارزش نشان داده شده را در زندگی شخصی خود ادغام کنید.

دیدن طلا و جواهرات در خواب بدین معنی است که فرد مورد نظر دوست دارد خود را به خوبی به جهان عرضه کند. او تلاش می‌کند عشق و محبت را به دیگران هدیه نماید و با آن‌ها مهربان باشد.

بر اساس نظری که برخی از تحلیلگران خواب دارند، افرادی که در خواب خود طلا و جواهرات را می‌بینند خواستار حفاظت از خود در قالب ثروت هستند.


معنای واقعی:

طلا و جواهرات بسیار گران قیمت هستند و نشان دهنده وضعیت شخصی شما می‌باشند. دیدن چنین مواردی در خواب ممکن است نشان دهنده ارزشی باشد که فرد برای خود قائل است.

این رویاها همچنین نشان دهنده این است که فردی دوست دارد خود را در زندگی واقعی به خوبی به تصویر بکشد.

اگر خود را در فروشگاه طلا و جواهرات مشاهده کردید این موضوع نشان دهنده شادی، خوشحالی، لذت و جشن و سرور در زندگی واقعی است.

طلا و جواهرات در خواب نشان دهنده ارزشی است که برای روابط خود قائل هستید. نوع جواهراتی که در خواب مشاهده می‌کنید ارزشی که برای کیفیت و صفات خود قائل هستید را مشخص می‌کند.

دیدن طلا و جواهرات در خواب همچنین بازتابی از لذت بسیار زیاد در زندگی است.


ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیورآلات، مال و اموال و همچنین زینت زنان و «کنیزان» می‌باشد (به اندازه‌ای که در خواب دیده‌ای).‌‌‌‌‌

کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب زیورآلاتی که از جنس طلا می‌باشند، برای زنان ملک و دارائی، ولی تعبیرش برای مردان چیز حرام است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مرد هستی و در خواب ببینی زیورآلات زنانه داری، یعنی دچار غم و اندوه می‌شوی.

اگر ببینی زیورآلات آراسته و زیبایی از جواهرات بر تن خودت داری، یـعنی به اندازه آن مال حلال به دست می‌آوری.

اگر ببینی زیورآلات خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

اگر خواب ببینید زیورآلات خود را به کسی می بخشید ، نشانة آن است که بیش از اندازه ولخرجی می کنید.

گم کردن زیورآلات خود در خواب ، علامت به دست آوردن موقعیتی خوب در زندگی است.