October 20, 2020

دیدن شال (روسری) در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن شال (روسری) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن روسری در خواب

  1. دیدن روسری گرانبها در خواب، نشانة آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید.
  2. دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب فلفل


تعبیر خواب شال

شال روی قاعده و به روال معمول باید پشمین باشد.

یعنی شال منسوجی است مستطیل شکل که از پشم رنگ کرده و در یک رنگ می بافند و این شال را از طرف طول تا می زنند و به گردن یا به کمر می بندند و گاه نیز در گذشته ها از شال همراه خویش به عوض سجاده استفاده می کردند و زیر پای می گستردند اما اتفاق می افتاد که شال را از نخ کلفت تابیده می بافند یا نخ و پشم را با هم به کار می گرفتند.

این توضیحات از آن نظر ضروری است که بین پشم و نخ در شال تفاوت تعبیر هست.


تعبیر خواب شال پشمی و نخی

در خواب های ما شال اگر پشمی باشد مال و نعمت است. پشمی که در آن رفته منفعت است، روزی است و فراخی معیشت می باشد ولی اگر نخی باشد اندوه و محن است.

اگر زنی در خواب ببیند که شال پشمی دارد می تواند به موقعیت خویش نزد شوهر و در محیط خانواده مطمئن باشد و چنانچه مردی ببیند شال پشمی دارد و آن شال را به کمر خویش بسته در زندگی حرفه ای و شغلی قوام و استحکام خواهد یافت و اگر به گردن بسته باشد به تبعیت از دیگری کاری انجام می دهد.

اگر به گردن گره زده باشد و دستک های شال دیده نشود آبرو و شرف او فزونی می یابد و اگر دستک های آن آویخته باشد از شخص دیگر تبعیت می کند. به هر حال اگر این شال پشمی باشد در نتیجه سود بخش است و اگر نخی باشد ملال انگیز.

شال سوخته و کثیف و پاره برای زن خبر از بیماری و کسادی کار و شغل شوی او می دهد و برای مرد از رنجوری و شکست.

شال بیدزده فساد است و تباهی و چنانچه زنی شال بید زده ببیند باید مراقب موقعیت خویش در خانواده باشد و اگر مرد ببیند از نظر شغلی مورد تهدید قرار می گیرد و در کار او فساد می کنند.