Работа
February 27, 2020

Halkara söhbet "Networking" Peýdaly baglanyşyklary döretmek

Türkmen

Hemmе üýtgeşik, ýöne düzgünler birmeňzeş! Created 15.04.2003 by zCreater 📢💬💭🗯

Abuna ýazylyň

  Düzgünleri öz diliňizde okap bilersiňiz, diňe sag düwmesine basyň!

English Тоҷик Қазақ O‘zbek Русский Qirg'iz Беларусский Мoldovenească Azərbaycan ქართული Հայերեն Український Türkmen HOMEPAGE

Söhbetdeşligi hemmeler üçin amatly we amatly etmek üçin aşakdaky düzgünleri okaň:


1. Telegramy telefonyňyza we kompýuteriňize guruň
Telegram programmasyny telefonyňyza göçürip almak üçin telefonyňyzdaky “Play Market” / “App Store” dükanyna giriň, gözlegde “Telegram” ýazyň we “Downloadükle” düwmesine basyň we göçürip alanyňyzdan soň “Guruň”.
Brauzeriňizde pop-uplar petiklenýär we şonuň üçin düwmelere basanyňyzda hiç zat bolup bilmez ýa-da ak ekran açylmaz.

Bu ýagdaýda, Telegram söhbetdeşligine we kanalyna baglanyşyklary göçürip, brauzer gözleg setirine goýmaly, soňra Enter basyň.

2. Näme üçin "Networking" halkara söhbetdeşligi döredildi
Söhbetdeşlik, tanyşmak, peýdaly hyzmatdaşlyk üçin döredildi. Şonuň üçin birine kömek etmek isleseňiz we bir zadyňyz bar bolsa, ýöne düzgünleriň bozuljakdygyna şübhelenýän bolsaňyz - bu adama şahsy habarlarda ýazyň. Spam (alyjy tarapyndan soralmaýan maglumatlary ibermek, şol sanda MLM-e çakylyk ibermek) gadagan.
Kitaplara ýa-da okuw materiallaryna, suratlara (mysal üçin, PDF-de bir kitaba baglanyşyk ýa-da ses kitabyna baglanyşyk) paýlaşmaga rugsat berilýär. Diňe bilgeşleýin tölenen ýazgylary paýlamak gadagandyr.
Bu söhbetdeşlikde “jaň etmek” we şuňa meňzeş suw joşmasy, beýleki kanallardan habarlar, tora ýa-da üçünji tarap maýa goýum taslamalaryna gatnaşmak, sosial ulgamlardaky şahsy sahypalara baglanyşyk, islendik salgylanma baglanyşyklary we beýleki söhbetlere baglanyşyk gadagan.

Söhbeti “täze ýatylýan otagyňyzy satmak” ýaly “Avito” ýa-da “ulala” tagtasynyň bir şahasyna öwürmäň - bu sözlemde ne aragatnaşyk, ne-de hyzmatdaşlyk teklibi bar.

Özüňiz, işleriňiz barada duşuşyň we gürleşiň. Peýdaly boluň we dogry adamlary tapsaňyz begenersiňiz! Kimdir biri siziň başarnyklaryňyz bilen gyzyklanýan bolsa, jikme-jiklikleri ara alyp maslahatlaşmak üçin şahsy habarlara gidiň. Düşünjeleriňizi we üstünlikleriňizi paýlaşyň, zerur bolsa goldaw soraň. "Täze durmuş derejesine" gitmek isleseňiz, dogry ýerdediňiz. Bar!

Işewür hyzmatdaşlary gözlemäge rugsat berilýär we höweslendirilýär, meselem, bilelikdäki döredilmegi üçin (başlangyç maýasyz bir işi goşmak bilen).
Daşky gurşaw güýjüni ulanmaga rugsat berilýär, meselem, bir meseläni çözmeli bolsaňyz (“dostlar we Moskwada, Minskde ýa-da Daşkende kärendesine almak üçin täjirçilik emläkleri bilen meşgullanýan kim?” Ora-da “Önümçiligi giňeltmek üçin hyzmatdaş gözleýärin, has gowusy bölek satuw tejribesi bilen”) ýa-da “patent kanuny boýunça aklawçy we wiza meselesi boýunça hünärmen talap edilýär, ygtybarlylary kim bar?”

3. "Networking" halkara söhbetdeşliginiň administrasiýasy
Dolandyryjylaryň düzgünleriň bozulandygyny düşündirmezden islendik neşirleri pozmaga (ýa-da pozulmazlygy) hukugy bar.

Söhbetdeşlikde dolandyryjylaryň ýa-da Networking International Chat Team-iň goldaw toparynyň köpçülikleýin pikir alyşmagy gadagandyr - olara şahsy habarlarda ýa-da söhbet administratoryna zCreater @zCreater -e sorag ýazyň.

Söhbetdeşlige gatnaşyjylar goldaw hyzmatyna [email protected] e-poçta arkaly islendik sorag berip bilerler. Goldaw mümkin boldugyça gysga wagtda jogap berer.

4. Amatly söhbetdeşligiň açary
Bu düzgünleri ilkinji gezek bozsaňyz, administratordan duýduryş alarsyňyz. Size habarlaşmaga we biri-birimizi tanamaga mümkinçilik bermäge şatdyrys we maksadymyz söhbetdeşligi amatly we iň esasysy hemmeler üçin peýdaly etmek.

Islendik habaryňyz ähli gatnaşyjylara iberilýär, şonuň üçin bu söhbetdeşlige aňsatlyk bilen serediň we beýleki gatnaşyjylara hormat goýuň. Networking halkara söhbetdeşliginiň düzgünlerine eýeriň.

5. Söhbetdeşlige gatnaşyjylary kemsitmek ýa-da "adama gitmek" gadagandyr. Hormat hemme zatdan ýokarydyr.
Şeýle hem, etnik, dini ýa-da milli düşünişmezlige sebäp bolýan biabraý dilleri ýa-da sözleri ulanmak gadagan. Hemme zat, adaty halkara internet etikasynyň standartlarynda bolşy ýaly. Bu söhbetdeşligiň çäginde syýasat we din hakda pikir alyşmaýarys, bu ýerde aragatnaşyk saklaýarys.

6. Networking halkara söhbetdeşlik otagynda maglumat alyşmakda gazanan üstünlikleriňizi paýlaşyň.
Nämäni saklaýandygyny, nämäni ylham berýändigini, näme kömek edýändigini ýazyň. Näçe adamyň henizem şol bir zady başdan geçirýändigine geň galarsyňyz. Özüňden we özüňden ýaz. Üstünlige esaslan!

Ps: habarda ýalňyşlyk / ýalňyşlyk goýberen bolsaňyz, täzesini ýazmagyň ýerine redaktirläň! Munuň üçin telefonda bu habary barmak bilen basyň we "Üýtget" -i saýlaň we kompýuterde - diňe "UP" okuny basyň, üýtgeşmeler giriziň we ýazdyryň. Şonuň üçin söhbetdeşligi okamak hemmeler üçin has amatly bolar we gözleýän zadyňyzy tiz taparsyňyz.

Aragatnaşyk ediň, paýlaşyň, görelde alyň, dörediň!

zCreater topary size mähirli we öndürijilikli söhbetdeşlik arzuw edýär we üstünlikli Durmuşa hoş geldiňiz! Esasy sahypa gaýdyp geliň