October 31, 2020

تعبیرخواب دیدن عینک

دیدن عینک در خواب به چه معناست؟

اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است که عینکی نباشید ولی اگر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید تعبیر شخصی ندارد.

عینک مطالعه را فقط به وقت خواندن و نوشتن می زنند لذا مشمول عینک همیشگی نمی شود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب آجر

اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده اید مشکلی برای شما پیش می آید و اگر ببینید که عینک شما شکسته است زبان می بینید و گرفتار سختی و تنگی می شوید.

عینک مرد خیر و نیکوکاری است که دست شما را می گیرد و کارها را برای شما آسان می کند.

دیدن عینک در خواب گویای آن است که چنین کسی در زندگی شما نقش می گیرد.

اگر ببینید که همسرتان عینک زده و او عینکی نباشد چیزی در شما اعجاب و ناراحتی او را برانگیخته که شهامت پرسیدن ندارد.


تعبیر خواب عینک آفتابی

اگر ببینید که عینک آفتابی زده اید رازی دارید که می کوشید پنهان نگه دارید.

اگر ببینید که همسرتان عینک آفتابی زده او واقعیتی را از شما پنهان می کند.

اگر ببینید که دیگری عنیک آفتابی زده سئوالی برایتان مطرح می شود.