amir majidi
@gosfandtehran
0 Followers
0 Following
3 posts

نحوه نگهداری گوسفنده زنده

گوسفندان اهلی یک حیوان چند منظوره هستند و بیش از 200 نژاد موجود برای ایجاد این اهداف متنوع ایجاد شده اند.بعضی از منابع تعداد هزار نژاد یا بیشتر را نشان می دهند اما طبق برخی منابع این تعداد قابل تأیید نیستند. با این حال ، چند صد نژاد گوسفند توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (FAO) شناسایی شده است ، که تعداد تخمینی از زمان به زمان متفاوت است: به عنوان مثال 863 نژاد از سال 1993 ، 1314 نژاد از سال 1995 [ (این اعداد نژادهای منقرض شده را که توسط FAO نیز تسویه می شوند ، مستثنی می کند.) برای چنین نژادهایی ، تعریف از نژاد "یا یک گروه خاص از حیوانات اهلی داخلی با مشخصات خارجی قابل تعریف و قابل شناسایی است که امکان جدا شدن آن را دارد. با ارزیابی تصویری از سایر گروههای مشابه تعریف شده در همان گونه یا گروهی که جدایی جغرافیایی و / یا فرهنگی...

نحوه نگهداری گوسفنده زنده

گوسفندان اهلی یک حیوان چند منظوره هستند و بیش از 200 نژاد موجود برای ایجاد این اهداف متنوع ایجاد شده اند.بعضی از منابع تعداد هزار نژاد یا بیشتر را نشان می دهند اما طبق برخی منابع این تعداد قابل تأیید نیستند. با این حال ، چند صد نژاد گوسفند توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (FAO) شناسایی شده است ، که تعداد تخمینی از زمان به زمان متفاوت است: به عنوان مثال 863 نژاد از سال 1993 ، 1314 نژاد از سال 1995 [ (این اعداد نژادهای منقرض شده را که توسط FAO نیز تسویه می شوند ، مستثنی می کند.) برای چنین نژادهایی ، تعریف از نژاد "یا یک گروه خاص از حیوانات اهلی داخلی با مشخصات خارجی قابل تعریف و قابل شناسایی است که امکان جدا شدن آن را دارد. با ارزیابی تصویری از سایر گروههای مشابه تعریف شده در همان گونه یا گروهی که جدایی جغرافیایی و / یا فرهنگی...

صفر تا صد گوسفندان

گوسفندان اهلی نشخوارکنندگان نسبتاً کوچکی هستند که معمولاً دارای موی چین دار به نام پشم و اغلب دارای شاخ هستند و به صورت مارپیچ جانبی تشکیل می شوند. گوسفندان اهلی از نظر مختلف با اقوام و اجداد وحشی خود متفاوت هستند ، زیرا در نتیجه پرورش انتخابی توسط انسان ، منحصراً نوتنیک شده اند. چند نژاد گوسفند بدوی برخی از خصوصیات پسر عموهای وحشی خود مانند دم کوتاه را حفظ می کنند. بسته به نژاد ، گوسفندهای خانگی ممکن است به هیچ وجه شاخ نداشته باشند (یعنی از نظر سنجی) ، یا در هر دو جنس شاخ داشته باشند یا فقط در مردان. بیشتر نژادهای شاخدار دارای یک جفت هستند ، اما ممکن است چند نژاد چندین نژاد داشته باشند.